Stadgar

STADGAR

§ 1 GILLETS SYFTE

Föreningens namn är Sveriges Bartenders Gille. Sveriges Bartenders Gille är en yrkes- och intresseförening för yrkesverksamma bartenders samt personer med intresse för föreningens verksamhet som skall verka i en ideell och opolitisk, ickereligiös anda.

 • Gillet skall i god kamratskap verka för intresset för medlemmarnas yrke genom att uppmuntra en hög standard av kompetens och uppträdande.
 • Gillet skall befrämja utbildning av lämpliga lärlingar och bibringa dessa den rätta andan samt ansvar för yrket.
 • Gillet skall försöka hjälpa medlemmar att finna anställningar inom yrket samt försöka framskapa bästa möjliga anställningsförhållanden.
 • Gillet skall vid tillämpningen av internationellt godkända drinkrecept se till att medlemmarna endast använder föreskrivna ingredienser och tillredningssätt samt verka för att nya drinkar blir registrerade.
 • Gillet skall upprätthålla goda internationella förbindelser inom yrket genom att samarbeta med utländska bartenders sammanslutningar.
 • Gillet skall förse medlemmar med råd och anvisningar i vad som berör yrket och dess utövning.

§ 2 MEDLEMSKAP

Kvalificerat medlemskap (KM)

Medlemskap står öppet för bartender över 18 år som är aktivt engagerad i yrket. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Inträdesansökan skall alltid åtföljas av inträdesavgift för att behandlas. Inskrivning sker löpande under året. För kvalificerat medlemskap fordras att den sökande styrkt sin yrkeskunskap genom t.ex. ett kunskapsprov med både teoretiska och praktiska uppgifter.

Ålderspensionerad (PE)

En medlemskapsform för pensionerade kvalificerade medlemmar. Ålderspensionerade medlemmar är avgiftsbefriade men kan betala 200kr/år om man önskar medlemstidningen, samt att vara fortsatt röstberättigad.

Associerat medlemskap: (ASS) Stödmedlem

Sådant medlemskap står öppet för personer med intresse för Gillets verksamhet: 600kr/år.

Hedersmedlemskap (HM)

Hedersmedlem kan KM eller ASS nomineras till om dessa varit Gillets verksamhet till stor nytta under många år. Hedersmedlemmar kan föreslås av medlemmar till huvudstyrelsen som beslutar. Hedersmedlem är avgiftsbefriad och erhåller Gillets medlemstidning Gratis

§ 3 FÖRLUST AV MEDLEMSKAP

Utebliven betalning av den årliga medlemsavgiften medför förlust av medlemskap, därest inte särskilda skäl förelegat. Huvudstyrelsen äger rätt att i detta fall och i andra fall – särskilt när en medlem uppträder i strid mot Gillets syfte – besluta att medlemskapet kan upphöra.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER

Årsavgiften skall vara betald före den 31 januari. Medlem som inte betalat medlemsavgiften efter påminnelse stryks som medlem.

§ 5 ÅTERINTRÄDE

Person som önskar återinträda i SBG ska året för återinträde betala för två års medlemskap. Detta för att uppmuntra till ett ihållande och långvarigt medlemskap. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå återinträdesansökan utan motivering. Sektionens styrelse skall konsulteras. Styrelsen eller sektionens styrelse kan befria från provet. Året för återinträde räknas som inträdes år i SBG.

§ 6 ÅRSMÖTE

Gillets årsmöte skall om möjligt hållas under första kvartalet och meddelande därom skall utsändas minst tre veckor före årsmötet. Dagordning, valberedningens förslag samt övriga möteshandlingar skall vara utsända eller finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall förekomma:

 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Upprop av närvarande
 • Val av två justeringsmän.
 • Val av två rösträknare.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Godkännande av dagordning.
 • Föredragning av styrelsens berättelse.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den period som revisionen omfattat.
 • Val av: Gillets ordförande
 • Övriga styrelseledamöter
 • Val av valberedning.
 • Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
 • Behandling av till årsmötet ställda förslag och motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.
 • Fastställande av års- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår.
 • Medlemsärenden.
 • Övriga frågor.

 

§ 7 EXTRA MÖTE

Extra möte skall hållas då styrelse så finner nödvändigt eller då minst 1/3 av Gillets kvalificerade medlemmar så påfordrar.

§ 8 RÖST- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Röstberättigade är endast medlemmar med kvalificerat medlemskap samt ålderspensionerad KM, som betalat stadgeenlig årsavgift. På Gillets ordinarie årsmöte gäller röstning via mötesdeltagare eller på förhand anmälda distansröstare. Varje medlem av Gillet äger rätt att väcka förslag.

§ 9 GILLETS STYRELSE

Endast kvalificerade medlemmar kan väljas till styrelsen. Gillets styrelse består av sex till sju ordinarie ledamöter och utses direkt av årsmötet. Gillets ordförande utses alltid på tre år, övriga medlemmar växelvis på två år. En andre vice ordförande utses på två år växlande med förste vice ordförande.

För att styrelsen skall kunna fatta beslut fordras att fem styrelsemedlemmar är närvarande. Gillets räkenskapsår avslutas varje kalenderår. Styrelsen har att tillse att Gillets löpande ärenden handlägges på ett planerat och korrekt sätt.

§ 10 SEKTIONER

Gillets styrelse har till sin hjälp för att bedriva sitt arbete ett antal sektioner som inom sitt område verkar för Gillets syften enligt § 1. Sektionerna skall arbeta på ett självständigt sätt. Sektionerna utser på sitt årsmöte styrelse, valberedning och revisorer i ett antal som verksamhetens omfattning fordrar. Det åligger sektionerna att vara styrelsen behjälplig vid intagningen av nya medlemmar.

Sektionerna skall också utse delegaterna till Gillets årsmöten samt avge rapport om sektionens verksamhet. En representant för varje sektion adjungeras till Gillets huvudstyrelse. Det åligger sektionerna att vara styrelsen behjälplig med förslag på kandidater till stipendier, utbildning med mera samt i övrigt föreslå lämpliga medlemmar att representera Gillet i olika sammanhang. Gillets sektioner kan erhålla ett årligt bidrag om max 10.000kr från huvudkassan.

§ 11 REVISION

I Gillet skall finnas två revisorer som väljs för en mandattid på två år, dock så att deras mandattid inte utlöper samtidigt. För revisorerna skall finnas en suppleant som väljs på ett år. Revisorerna skall löpande granska Gillets förvaltning och räkenskaper, och vid årets slut göra en fullständig revision och däröver avge en skriftlig berättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall avlämnas senast två veckor före årsmötet.

Gillets kassör skall då revisorerna så påfordrar ställa alla kassaböcker och handlingar till revisorernas förfogande och varje år senast den 10 februari överlämna Gillets bokslut till revisorerna.

§ 12 VALBEREDNING

På årsmötet väljs en valberedning med fyra sektionsordförande och en sammankallande KM. Valberedningen skall i god tid meddela medlemmarna vilka mandat som skall besättas. Valberedningen har till uppgift att samla in förslag på kandidater till de val som skall förrättas på årsmötet, sammanställa de inkomna förslagen och lämna förord för de kandidater som valberedningen anser bör väljas. Valberedningens förslag skall utsändas eller finnas tillgängliga enligt vad som anges i § 6.

§ 13 STADGEÄNDRING

Beslut om ändringar och tillägg till Gillets stadgar kan endast fattas av årsmötet.

§ 14 GILLETS UPPLÖSNING

Gillet kan upplösas endast efter beslut härom vid två på varandra följande allmänna möten, varav minst det ena skall vara årsmöte, 2/3-dels majoritet.

Stadgar uppdaterade 2018-09-02 av Huvudstyrelsen SBG

Sveriges Bartenders Gille

Email: president@sbg.nu